Ringen er sluttet

22. februar 2018

Ringen er sluttet

Vi bringer nu asken tilbage til skoven, hvor det bruges som gødning til nye træer.

Når vi afbrænder skovflis på kedlerne, giver det en del aske, faktisk cirka 150 tons om året. Hidtil er det kørt til deponering, hvor det ikke har været til meget gavn for nogen.

Nu har vi indgået en aftale med HedeDanmark om et forsøg med at bruge asken som gødning. Det vil sige, at de næringsmidler, som fjernes fra skoven når træerne fældes, nu bliver ført tilbage.

Ud over et højt indhold af næringsstoffer som kalium og fosfor, indeholder asken desværre også en række andre stoffer, som træerne optager når de gror. Det er bl.a. tungmetaller som cadmium og bly. Derfor har myndighederne stillet en række krav til asken, hvis den skal genanvendes i skoven. Kravene findes bl.a. i Miljøbeskyttelsesloven og bioaskebekendtgørelsen.

Asken hærdes og spredes i skoven

For at sikre at kravene overholdes, udtager vi med jævne mellemrum prøver af aske og sender den til analyse på et akkrediteret laboratorium.

Den første analyse viser, at asken overholder kravene, men at asken er meget basisk og altså har en høj ph-værdi. Det betyder, at den skal hærdes op, inden den må spredes i skove. Dette gøres ved at vande og belufte asken. Den aske, vi producerer nu, kan sandsynligvis først spredes sidst på sommeren 2018.

God mening at slutte ringen

Vores driftsleder Niklas fortæller: "Vi synes det giver rigtig god mening, at asken genbruges og næringssaltene føres tilbage til skovene, og dermed indgår i skovens kredsløb igen, fremfor at askene ligger i et deponi hvor det ikke er til gavn. Samtidig er værkets omkostninger til ordningen på samme niveau som tidligere, så vores forbrugere kommer ikke til at mærke noget på økonomien."

 

Du kan læse mere om emnet på ASHBACKs hjemmeside.