Økonomi

Priser

Tilslutningsbidrag

Type Ex. moms Inkl. 25% moms
  Tilslutningsbidraget består af to priselementer: investeringsbidrag og Stikledningsbidrag.
Investeringsbidrag pr. m2 Investeringsbidraget beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms areal efter BBR. BBR arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms boligareal + erhvervsareal uanset størrelse. 70,00 kr. 87,50 kr.
Stikledningsbidrag pr. meter Gælder for 1 familieshus og rækkehus. Målt fra skel til hovedhaner i ejendommen. 1.076,00 kr. 1.345,13 kr.
El-varmekonvertering Tilslutningspris for ejendomme uden vandbåret anlæg. Samlet tilslutningsbidrag (investerings- og stikledningsbidrag). Der er indeholdt 10 meter stikledning i tilslutningsbidraget. Stikledning længere end 10 meter faktureres og stikledning under 10 meter giver ingen refusion. 10.000,00 kr. 12.500,00 kr.
Gadeledningsbidrag Gælder kun for tilslutninger under Egsmarklundprojektet. 4.000,00 kr. 5.000,00 kr.
Byggemodningsbidrag Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.
Rabat Ved ledningsrenovering ydes der en rabat på 20 % (min. 5.000,00 (4.000,00 ex. moms) kr.) til ejendomme der er beliggende langs den eksisterende hovedledning.
Atypiske tilfælde I atypiske tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra ovenstående satser.

Årlige betalinger

Type Ex. moms Inkl. 25% moms
Administrationsbidrag pr. opsat energimåler 1.045,00 kr. 1.306,25 kr.
Fastbidrag pr. m2 Bolig og erhvervsareal iflg. BBR 15,95 kr. 19,94 kr.
Fastbidrag (uden rumopvarmning) pr. kWh 0,1661 kr. 0,2076 kr.
Dråby bidrag pr. m2 Gælder kun ejendomme tilsluttet under Dråby projektet. Bortfalder efter 10 års betaling. 12,50 kr. 15,63 kr.
Deling af bestående installationer pr. måler 1.450,00 kr. 1.800,00 kr.
Forbrugsbidrag pr. kWh 0,4313 kr. 0,5391 kr.
Depositum Bestyrelsen i Ebeltoft Fjernvarmeværk har den 9. januar 2003 besluttet, at der kan stilles krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at værket uden sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren.
Årsafkøling Ved en årsafkøling under 30°C opkræves en afgift for manglende afkøling. Afgiften beregnes som et tillæg på 1,0% af forbrugsprisen pr. 1°C manglende afkøling af fjernvarmevandet under 30°C.

Gebyrer

Type Ex. moms Inkl. 25% moms
1. rykkerskrivelse 100,00 kr. momsfri
2. rykkerskrivelse 100,00 kr. momsfri
Lukkebesøg 375,00 kr. momsfri
Genoplukning 300,00 kr. 375,00 kr.
Betalingsordning 100,00 kr. momsfri
Inkassomeddelelse 100,00 kr. momsfri
Fogedforretning, udkørende 264,00 kr. 330,00 kr.
Flytteopgørelse 122,40 kr. 153,00 kr.

Tidligere prisblade

Prisforklaring

Det kan være kompliceret at gennemskue, hvordan udregningen af varmeprisen foregår. Derfor har vi lavet en lille guide, der forklarer hvad de forskellige ord betyder og hvordan prisudregningen hænger sammen.

 

Varmeberegning:

Varmeberegningen er baseret på en 3-delt tarif:

a) Abonnementsbidrag:
Et enhedsbeløb på 1.187,50 kr/årligt der er gældende for alle forbrugere. Lidt populært sagt er det, det beløb det koster at skrive regningen (administrationen).

b) Fast bidrag:
Den faste afgift beregnes ud fra boligens størrelse (BBR m2) og udgør 19,38 kr. pr. m² bolig.

Vi skal jo til enhver tid kunne klare boligens opvarmning.

c) Forbrugsbidrag:
Målerens registrerede forbrug af varmeenergi i MWh (megawatt-timer).

 

Energimåleren måler vandmængden som løber igennem forbrugerens anlæg og samtidig måles energiindholdet i vandet, når det løber ind i huset og igen, når det forlader huset.

Ved at sammenholde energiindholdet i vandet før og efter det har passeret varmeanlægget i huset fås energiforbruget i forhold til vandmængden.

Energimåleren er derfor din garanti for, at du kun betaler for den energimængde du har trukket ud af det vand, som har passeret anlægget. Uanset hvilken temperatur vandet er leveret ved.

Varmeenergi er den varme, der tages ud af fjernvarmevandet - dvs. den afkøling, varmeanlægget præsterer. Til målingen af varmeenergien benytter vi måle-enheden MWh (megawatt-timer). 1 MWh er lig med 1000 kilowatt-timer (kWh).

 

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidraget består af to elementer; et investeringsbidrag og et stikledningsbidrag. Disse skal betales, inden stikledningen etableres.

Investeringsbidraget beregnes efter din ejendoms BBR-areal. Det dækker over Ebeltoft Fjernvarmes omkostninger til investering i blandt andet hovedledninger og produktionsanlæg.

Stikledningsbidraget er betaling for stikledning på egen grund. Betalingen af den del af stikledningen, der ligger uden for matriklen, indgår i investeringsbidraget. Den variable del betales ud fra den fysiske længde af stikledningen, målt i tracéet, fra ejendommens skel og ind til soklen på ejendommen.

 

Bidrag til det enkelte område

To af vores seneste tilslutningsprojekter, hvor vi stadig tager imod nye fjernvarmeforbrugere, er Egsmarklund og Dråby. Her er der, udover tilslutningsbidraget, et bidrag til etablering i det pågældende område.

Egsmarklund-projektet

I Egsmarklund er der tale om et gadeledningsbidrag. Et engangsbeløb, som dækker den enkelte forbrugers forholdsmæssige andel af de omkostninger, Ebeltoft Fjernvarme har anvendt til etablering af hovedledninger og pumpeanlæg i forbindelse med fjernvarmetilslutning i Egsmarklund-området.

Dråby-projektet

Dråby-bidraget betales over en ti-årig periode og dækker den enkelte forbrugers forholdsmæssige andel af de omkostninger, Ebeltoft Fjernvarme har anvendt til etablering af hovedledninger og pumpeanlæg i forbindelse med fjernvarmetilslutning i Dråby-området.

 

Alle bidrag opkræves i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og anmeldes årligt til Forsyningstilsynet.